امروز يكشنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۸

تازه ها

نقش جهاد سازندگی در جنگ کمتر از نیروهای نظامی نبوده و نیست.

امام خمینی (ره)

*کشت اسفناج در شهرستان شوش*

در سال زراعی جاری کشت اسفناج در سطح 10 هکتار در اراضی کشاورزی این شهرستان کشت گردیده که نسبت به سال گذشته 6 کاهش سطح زیر کشت داشته است 97-9-25

کشت گوجه فرنگی زیر پلاستیک درمزارع شهرستان شوش

در فصل زراعی جاری ارقام مختلف محصول گوجه فرنگی تاکنون در سطح 10هکتار در اراضی کشاورزی کشت گردیده که نسبت به سال گذشته کاهش محسوسی داشته است ./97-9-25 .

کشت بادمجان زیرپلاستیک در مزارع شهرستان شوش

در فصل زراعی جاری کشت بادمجان در سطح 38هکتار در اراضی کشاورزی شهرستان شوش کشت گردیده که نسبت به سال گذشته 7هکتار کاهش سطح زیر کشت داشته

کشت انواع سبزی و صیفی در شوش

بیش از 2 هزار هکتار از مزارع شهرستان شوش زیر کشت سبزی و صیفی رفته است.

افزایش کشت چغندر قند در شوش

در بیش از 6 هزار هکتار از مزارع شهرستان شوش چغندر قند کشت شده است.

کشت دانه روغنی کلزا در شهرستان شوش

تاکنون در افزون بر 5 هزار هکتار از اراضی شهرستان شوش به زیر کشت کلزا رفته است.

*کشت باقلا در شهرستان شوش*

در فصل زراعی جاری ارقام مختلف باقلا در سطح 15 هکتار در اراضی کشاورزی این شهرستان کشت گردیده است./97-9-19

*کشت فلفل دلمه ای در شهرستان شوش*

در فصل زراعی جاری ارقام مختلف فلفل دلمه ای در سطح 31هکتار در اراضی کشاورزی این شهرستان کشت گردیده است./97-9-19

کشت جعفری در شهرستان شوش

در فصل زراعی جاری ارقام مختلف جعفری در سطح 195 هکتار در اراضی کشاورزی این شهرستان کشت گردیده که نسبت سال گذشته 142هکتار کاهش سطح داشته است

کشت گشنیز در شهرستان شوش

در فصل زراعی جاری کشت گشنیز در سطح 30هکتار در اراضی کشاورزی این شهرستان کشت گردیده

کشت تره ایرانی در مزارع شهرستان شوش

فصل زراعی جاری کشت محصول تره ایرانی در سطح 26هکتار در اراضی کشاورزی کشت گردیده

کشت تره فرنگی در مزارع شهرستان شوش

در فصل زراعی جاری کشت محصول تره فرنگی در سطح 45هکتار در اراضی کشاورزی کشت گردیده

کشت کلم در شهرستان شوش

در سال زراعی جاری 90هکتاراز ارقام مختلف کلم در اراضی این شهرستان کشت گردیدلازم به ذکراست این میزان از سطح نسبت به سال گذشته 46هکتارکاهش سطح داشته است

کشت شبدر در شهرستان شوش

با توجه به نیاز علوفه در شهرستان و لزوم تناسب آن با جمعیت دامی و نقش آن در تناوب زراعی خوشبختانه سطح زیرکشت شبدربریسم در سال زراعی جاری 107 هکتاردر اراضی این شهرستان کشت گردید.

کشت شوید در شهرستان شوش

در فصل زراعی جاری کشت شوید در سطح 368 هکتار در اراضی کشاورزی این شهرستان کشت گردیده که نسبت به سال گذ شته 66 هکتارافزایش سطح زیر کشت داشته است

کشت کاهو در شهرستان شوش

در سال زراعی جاری ارقام مختلف کاهو در سطح 932هکتار در اراضی کشاورزی این شهرستان کشت گردیده است

کشت پیازدرفصل زراعی جاری در شهرستان شوش

در فصل زراعی جاری تاکنون ارقام مختلف پیاز در سطح 270هکتار در اراضی کشاورزی این شهرستان کشت گردیده است

کشت یونجه در مزارع شهرستان شوش

با توجه به نیاز علوفه در شهرستان و لزوم تناسب آن با جمعیت دامی و نقش آن در تناوب زراعی خوشبختانه سطح زیرکشت یونجه در سال زراعی جاری در این شهرستان بالغ بر 362 هکتار یونجه که این میزان علوفه جهت دامداریهای شهرستان واستان استفاده میگردد.

کشت هویج در شهرستان شوش

در سال زراعی جاری تاکنون 645 هکتار ارقام مختلف هویج در اراضی این شهرستان کشت گردید

کشت جو آبی در سال زراعی 97-96 شهرستان شوش

در سال زراعی جاری1478 هکتار از اراضی این شهرستان تا کنون به کشت جو اختصاص یافته است
خطا در دریافت اطلاعات

اوقات شرعی